Υπηρεσίες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει κάθε είδους τοπογραφική εργασία και προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών στις οποίες χρειάζεται μηχανικός, τόσο σε επίπεδο μελέτης, όσο και σε επίπεδο εργασιών πεδίου.

Ενδεικτικά, τομείς αντικειμένων στους οποίους δραστηριοποιούμαστε και διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία είναι:

ΜΕΛΕΤΕΣ:      

 • Προσφορά υπηρεσιών σε μελέτες κτηματολογίου.

(συλλογή στοιχείων, εκπόνηση μετρήσεων, δημιουργία προκαταρκτικών υποβάθρων, διαχείριση βάσης δεδομένων)

 • Αποτυπώσεις και τοπογραφικές μελέτες μεγάλων εκτάσεων.

(πλήρεις τοπογραφικές μελέτες και παραγωγή μοντέλων για έργα μεγάλης κλίμακας)

 • Αποτυπώσεις αναγλύφου εδάφους.

(υπολογισμός ισοϋψών καμπυλών – διατομών εδάφους – ογκομετρήσεις)

 • Υποστήριξη σε αδειοδοτήσεις μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων

(διερεύνηση δυνατοτήτων και σύνταξη φακέλων αδειών για ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύματα)

 • Περιβαλλοντικές μελέτες.

(μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, Μελέτες διαχείρισης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών και υγρών αποβλήτων, Ειδικές Ακουστικές Μελέτες Υπολογισμού και Εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ), Μελέτες δονήσεων και μετρήσεις ακουστικής και δονήσεων)

 • Ειδικές υπηρεσίες.

(μετρήσεις φωτοσταθερών, παρακολούθηση μικρομετακινήσεων…)

 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ:   

 • Επίβλεψη οικοδομοτεχνικών έργων
 • Αποτυπώσεις
 • Χαράξεις
 • Υποστήριξη εργοταξίων
 • Σύνταξη σχεδίων “as built”
 • Προμετρήσεις
 • Επιμετρήσεις
 • Επίβλεψη μικρών τεχνικών έργων

 

ΙΔΙΩΤΕΣ:               

 • Διαγράμματα κτηματολογίου – Δηλώσεις, ενστάσεις, εξαρτημένα τοπογραφικά για  το εθνικό κτηματολόγιο
 • Τοπογραφικά για κάθε χρήση – Συμβόλαια, άδειες, κτηματολόγιο
 • Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών
 • Βεβαιώσεις ν.4178/13 για μεταβίβαση ακίνητου
 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων
 • Άδειες δόμησης (οικοδομικές άδειες)
 • Φωτοερμηνείες
 • Αποτυπώσεις – Χαράξεις
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών

 

Το γραφείο διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε:

 • Μελέτες κτηματολογίου
 • Αδειοδότηση μεγάλων τουριστικών έργων
 • Εργασίες πεδίου (αποτυπώσεις-χαράξεις)
 • Διοίκηση οικοδομοτεχνικών έργων
 • Σύνταξη τοπογραφικών μελετών, βάσει προδιαγραφών για την εκάστοτε χρήση (όπως οικοδομικές άδειες κτλ…)